สายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายอัครเดช สีดามาตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทร : 0801956611
อีเมล์ : akradet316@gmail.com

นางศรีวรรณ สุขคำแสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชลี โพธิเทนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศรินรัตน์ เพียสุพรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายสุธรรม ศรีสุภะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิรภัทร ศรีทำบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวนิภาภรณ์ พิลาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัณต์ณิตา ทองมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอรุณรัตน์ คงเดชอุดมกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งตะวัน แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายชัชพงษ์ บุญเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0867157812
อีเมล์ : chatpongaupala@gmail.com

นายศุภวัฒน์ ลีวัฒนโยธิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวอัญญารัตน์ หาญโสภา