สายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายอัครเดช สีดามาตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นางศรีวรรณ สุขคำแสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชลี โพธิเทนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุธรรม ศรีสุภะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาภรณ์ พิลาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณรัตน์ คงเดชอุดมกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญญารัตน์ หาญโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ