ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 เม.ย. 66 รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ภายใน/ภายนอกโรงเรียน
ครูทุกคน/คณะกรรมการบริหาร
13 เม.ย. 66 ถึง 15 เม.ย. 66 เทศกาลดอกคูณเสียงแคน ประเพณีสงกรานต์
ครูทุกท่าน
01 เม.ย. 66 ถึง 04 เม.ย. 66 สอบเข้าม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ฝ่ายวิชาการ
31 มี.ค. 66 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /สั่งปิดเรีย
งานวัดผล/ครูทุกคน/ฝ่ายวิชาการ
31 มี.ค. 66 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
ครูทุกท่าน
31 มี.ค. 66 ส่ง ปถ.05(ฉบับปริ้นจากระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่2/2565
ครูผู้สอนทุกท่าน/ฝ่ายวัดผล
30 มี.ค. 66 ส่ง SAR
ครูทุกท่าน
30 มี.ค. 66 พิธีมอบใบประกาศ ม.3 ม.6
ฝ่ายบริหาร/ครูม. 3 ม. 6
27 มี.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66 แก้ไขผลการเรียนม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ครั้งที่2 ภาคเรียนที่2/2565
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
27 มี.ค. 66 ประกาศผลการแก้ใขผลการเรียนม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ครั้งที่1 ภาคเรียนที่2/65
งานวัดผล
27 มี.ค. 66 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานวิชาการ/งานแผนงบประมาณ
21 มี.ค. 66 ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา
งานวัดผล
20 มี.ค. 66 ถึง 24 มี.ค. 66 แก้ไขผลการเรียนม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ครั้งที่1 ภาคเรียนที่2/2565
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
20 มี.ค. 66 ประกาศผลการเรียน
งานวัดผล
15 มี.ค. 66 ส่งแบบสรุปผลการเรียนเสนออนุมัติตัดสินผลการเรียน
ครูประจำวิชา
09 มี.ค. 66 ถึง 20 มี.ค. 66 แก้ไขผลการเรียน ม.3 ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2565
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
08 มี.ค. 66 ประกาศผลการเรียน ม.3 ม.6
งานวัดผล
06 มี.ค. 66 ม.3 ม.6 ส่งแบบสรุปผลการเรียนเสนออนุมัติตัดสินผลการเรียน
ครูประจาวิชา
06 มี.ค. 66 ถึง 08 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ครูทุกท่าน/งานวัดผล
03 มี.ค. 66 ปัจฉิมนิเทศชั้น ม. 3 และ ม. 6
ฝ่ายบริหาร/ครูม. 3 ม. 6
01 มี.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566
กรรมการฝ่ายรับสมัคร
27 ก.พ. 66 ถึง 01 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.3 และ ม.6
ครู ม.3 ม.6 /วัดผล/วิชาการ
27 ก.พ. 66 ส่งข้อสอบปลายปี(ประถม) ปลายภาคเรียน(มัธยม)
ครูผู้สอนทุกรายวิชา
20 ก.พ. 66 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบม.1,2,4,5
งานวัดผล
20 ก.พ. 66 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.3 และ ม.6
คณะครูทุกคน
20 ก.พ. 66 ถึง 24 ก.พ. 66 ส่งรายงานความก้าวหน้าวิจัยในชั้นเรียน
ฝ่ายวิชาการ/ครูทุกท่าน
17 ก.พ. 66 นักเรียน ม.3,6 ที่ไม่มีสิทธิ์สอบยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบ
งานวัดผล
17 ก.พ. 66 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ม.1,2,4,5
ครูผู้สอนทุกรายวิชา
17 ก.พ. 66 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ/ครูทุกสายชั้น
16 ก.พ. 66 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 %ม.3 ม.6
งานวัดผล
14 ก.พ. 66 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 %ม.3 ม.6
ครูผู้สอนทุกรายวิชา
01 ก.พ. 66 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำเดือน ก.พ.
ครูทุกท่าน-ฝ่ายวิชาการ
01 ก.พ. 66 ถึง 28 ก.พ. 66 สอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.พ. 66 ถึง 28 ก.พ. 66 รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด
หน.มาตรฐาน/กก.ประกันคุณภาพ
31 ม.ค. 66 ประชุมครูประจำเดือน
ครูทุกท่าน
23 ม.ค. 66 ถึง 27 ม.ค. 66 จัดทาเอกสารสรุปการประเมินคุณภาพภายใน
ครูทุกท่าน
21 ม.ค. 66 ฝ่ายวัดผลตรวจ ปถ.05ในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ภาค 2/65
ครูประจาวิชา/หัวหน้างานวัดผล
20 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ม.1,2,4,5
งานวัดผล
16 ม.ค. 66 วันครู
ครูทุกท่าน
14 ม.ค. 66 วันเด็ก
ครูทุกท่าน
09 ม.ค. 66 ถึง 11 ม.ค. 66 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ครูทุกรายวิชา/วัดผล/ฝ่ายวิชาการ
09 ม.ค. 66 ถึง 13 ม.ค. 66 ตรวจสอบและทบทวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
กรรมการติดตามและตรวจสอบ
04 ม.ค. 66 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจาเดือน ม.ค.
ครูทุกท่าน-ฝ่ายวิชาการ
30 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่/ประชุมครูประจาเดือน
ฝ่ายบริหาร
26 ธ.ค. 65 ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2
ครูทุกท่าน
23 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 ธ.ค. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินคุณภาพภายใน
หัวหน้ามาตรฐาน
01 ธ.ค. 65 ถึง 28 ก.พ. 66 โครงการเพิ่มพูนความรู้สู่O-NET (ป.3 ป.6 ม.3 ม.6)
ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชาการ
01 ธ.ค. 65 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจาเดือน ธ.ค.
ครูทุกท่าน-ฝ่ายวิชาการ
30 พ.ย. 65 ประชุมประจาเดือน
ครูทุกท่าน
15 พ.ย. 65 ส่งแบบปถ.05/สมุดรายงานนักเรียน/ส่งรายงานวิจัย
ครูทุกท่าน/ฝ่ายวิชาการ
14 พ.ย. 65 ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/65 ครั้งที่ 2
ฝ่ายวัดผล/ครูประจาวิชา
08 พ.ย. 65 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจาเดือน พ.ย.
ครูทุกท่าน-ฝ่ายวิชาการ
03 พ.ย. 65 ส่ง Course Syllabus ภาคเรียนที่ 2
ครูทุกท่าน
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
ครูทุกท่าน
01 พ.ย. 65 ถึง 31 ม.ค. 66 การนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2
คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการนิเทศ
01 พ.ย. 65 ถึง 11 พ.ย. 65 แก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/62 ครั้งที่ 2
ฝ่ายวัดผล/ครูประจาวิชา
17 ต.ค. 65 ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/65 ครั้งที่ 1
ฝ่ายวัดผล/ครูประจาวิชา
10 ต.ค. 65 ประกาศผลการเรียน
ฝ่ายวัดผล
10 ต.ค. 65 ประชุมครูสรุปผลงานภาคเรียนที่ 1
ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายวิชาการ
10 ต.ค. 65 ถึง 14 ต.ค. 65 แก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/65 ครั้งที่ 1
ฝ่ายวัดผล/ครูประจาวิชา
06 ต.ค. 65 ส่งแบบสรุปฯเพื่อเสนออนุมัติผลการเรียน(ประถม/มัธยม)
ครูประจาวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ
26 ก.ย. 65 ถึง 28 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (มัธยม)
ครูรายวิชา/วัดผล/วิชาการ
19 ก.ย. 65 ส่งข้อสอบกลางปี (ประถม) ปลายภาคเรียนที่ 1 (มัธยม)
ครูประจาวิชา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
15 ก.ย. 65 ถึง 21 ก.ย. 65 นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
งานวัดผล
14 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
งานวัดผล
12 ก.ย. 65 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
ครูผู้สอนทุกรายวิชา
01 ก.ย. 65 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจาเดือน ก.ย.
ครูทุกท่าน-ฝ่ายวิชาการ
31 ส.ค. 65 ประชุมประจาเดือน
ครูทุกท่าน
22 ส.ค. 65 ส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
ฝ่ายวิชาการ/คณะก.กวิจัยและพัฒนา
16 ส.ค. 65 ถึง 18 ส.ค. 65 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มวิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
05 ส.ค. 65 ถึง 11 ส.ค. 65 ฝ่ายวัดผลตรวจ ปถ.05ในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ภาค 1/65
ครูประจาวิชา/หัวหน้างานวัดผล
01 ส.ค. 65 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจาเดือน ส.ค.
ครูทุกท่าน-ฝ่ายวิชาการ
29 ก.ค. 65 ประชุมประจาเดือน
ครูทุกท่าน
22 ก.ค. 65 ถึง 24 ก.ค. 65 มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค
ฝ่ายวิชาการ/ตัวแทนแข่งขัน
18 ก.ค. 65 ถึง 20 ก.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ครูประจาวิชา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
12 ก.ค. 65 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ฝ่ายบริหาร/กลุ่มสังคม
04 ก.ค. 65 ถึง 08 ก.ค. 65 ส่งเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
ฝ่ายวิชาการ
04 ก.ค. 65 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจาเดือน ก.ค.
ครูทุกท่าน-ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 65 เตรียมงานประกันคุณภาพ
ครูทุกท่าน/งานประกันคุณภาพ
01 ก.ค. 65 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ครูประจาวิชา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 65 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ฝ่ายปกครอง/ผบ.ลูกเสือทุกคน
30 มิ.ย. 65 ประชุมประจาเดือน
ครูทุกท่าน
27 มิ.ย. 65 วันสุนทรภู่, สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระภาษาไทย
16 มิ.ย. 65 วันไหว้ครู
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน/คณะครูทุกท่าน
13 มิ.ย. 65 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจาเดือน มิ.ย.
ครูทุกท่าน-ฝ่ายวิชาการ
08 มิ.ย. 65 ส่ง ปถ.05(ฉบับปริ้นจากระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่2/2564
ครูประจาวิชา
04 มิ.ย. 65 ถึง 12 มิ.ย. 65 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง(ทุกชั้น)
ครูที่ปรึกษา/งานแนะแนว/ระบบดูแล
01 มิ.ย. 65 ถึง 31 ส.ค. 65 โครงการเยี่ยมบ้าน
ครูทุกท่าน
01 มิ.ย. 65 ถึง 31 ส.ค. 65 การนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1
คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการนิเทศ
01 มิ.ย. 65 ถึง 31 ส.ค. 65 คัดเลือกตัวแทนระดับเทศบาลเพื่อแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
ฝ่ายวิชาการ/ครูผู้ดูแลตัวแทนแข่งขัน
01 มิ.ย. 65 ส่งประมวลการสอนรายวิชา(Course Syllabus)และ ID plan
ครูทุกท่าน-ฝ่ายวิชาการ
31 พ.ค. 65 ประชุมประจำเดือน
ครูทุกท่าน
23 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4
ครุทุกท่าน/ฝ่ายบริหาร
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียน
ครู/นักเรียนทุกคน