ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 เม.ย. 63 รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ภายใน/ภายนอกโรงเรียน เนื่องในวันสงกรานต์
ครูทุกท่าน/คณะกรรมการบริหาร
13 เม.ย. 63 ถึง 15 เม.ย. 63 เทศกาลดอกคูณเสียงแคน ประเพณีสงกรานต์
ครูทุกท่าน
04 เม.ย. 63 ถึง 05 เม.ย. 63 สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายวิชาการ
31 มี.ค. 63 ส่งแบบ ปถ.05 ทุกระดับชั้น
ครูทุกท่าน/ฝ่ายงานวัดผล
31 มี.ค. 63 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /สั่งปิดเรียน
ฝ่ายงานวัดผล/ครูทุกคน/ฝ่ายวิชาการ
31 มี.ค. 63 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ครูทุกท่าน
30 มี.ค. 63 พิธีมอบใบประกาศ ม.3 ม.6
ฝ่ายบริหาร/ครูม.3 ม.6
27 มี.ค. 63 ส่ง SAR
ครูทุกท่าน
27 มี.ค. 63 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ/งานแผนงบประมาณ
25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
กรรมการฝ่ายรับสมัคร
23 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา
ฝ่ายงานวัดผล
23 มี.ค. 63 ถึง 27 มี.ค. 63 แก้ไขผลการเรียน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562
ฝ่ายวิชาการ/ตัวแทนแข่งขัน
16 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 แก้ไขผลการเรียน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
ครูประจำวิชา/ฝ่ายงานวัดผล
12 มี.ค. 63 ส่งแบบสรุปผลการเรียนเสนออนุมัติตัดสินผลการเรียน
ครูประจำวิชา
09 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 สอบปลายปี (ประถม)
ครูทุกท่าน/ฝ่ายงานวัดผล
09 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 แก้ไขผลการเรียน ม.3 ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2562
ครูประจำวิชา/ฝ่ายงานวัดผล
06 มี.ค. 63 ม.3 ม.6 ส่งแบบสรุปผลการเรียนเสนออนุมัติตัดสินผลการเรียน
ครูประจำวิชา
04 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (มัธยม)
ครูทุกท่าน/ฝ่ายงานวัดผล
02 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศ ม.3 ม.6
ฝ่ายบริหาร/ครู ม.3 ม.6
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.3 และ ม.6
ครู ม.3 ม.6 /วัดผล/วิชาการ
24 ก.พ. 63 ส่งข้อสอบปลายปี (ประถม) ปลายภาคเรียนที่ 2 (มัธยม)
ครูผู้สอนทุกรายวิชา
23 ก.พ. 63 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ/ครูทุกสายชั้น
17 ก.พ. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
ฝ่ายงานวัดผล
17 ก.พ. 63 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ฝ่ายงานวัดผล
17 ก.พ. 63 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.3 และ ม.6
ครู ม.3 ม.6
17 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 ส่งรายงานความก้าวหน้าวิจัยในชั้นเรียน
ฝ่ายวิชาการ
14 ก.พ. 63 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
ครูผู้สอนทุกรายวิชา
03 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6
ฝ่ายวิชาการ
03 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด
หัวหน้ามาตรฐาน/กรรมการประกันคุณภาพ
31 ม.ค. 63 ประชุมประจำเดือน
ครูทุกท่าน
21 ม.ค. 63 ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ครูทุกท่าน
20 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 จัดทำเอกสารสรุปการประเมินคุณภาพภายใน
ครูทุกท่าน
16 ม.ค. 63 วันครู
ครูทุกท่าน
11 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ
ครูทุกท่าน
06 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 ตรวจสอบและทบทวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
กรรมการติดตามและตรวจสอบ
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ครูทุกรายวิชา/วัดผล/ฝ่ายวิชาการ
30 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่/ประชุมครูประจำเดือน
ฝ่ายบริหาร
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
23 ธ.ค. 62 ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2
ครูทุกท่าน
16 ธ.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินคุณภาพภายใน
หัวหน้ามาตรฐาน
02 ธ.ค. 62 ถึง 28 ก.พ. 63 โครงการเพิ่มพูนความรู้สู่ O-NET (ป.3 ป.6 ม.3 ม.6)
ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชาการ
29 พ.ย. 62 ประชุมประจำเดือน
ครูทุกท่าน
11 พ.ย. 62 ส่งประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ 2
ครูทุกท่าน
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
ครูทุกท่าน
01 พ.ย. 62 ถึง 31 ม.ค. 63 การนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2
คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการนิเทศ
21 ต.ค. 62 ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน
ฝ่ายงานวัดผล/ครูประจำวิชา
15 ต.ค. 62 ถึง 18 ต.ค. 62 แก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/60 ครั้งที่ 2
ฝ่ายงานวัดผล/ครูประจำวิชา
10 ต.ค. 62 ประชุมครูสรุปผลงานภาคเรียนที่ 1
ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายวิชาการ
10 ต.ค. 62 ส่งแบบ ปถ.05/สมุดรายงานนักเรียน/ส่งรายงานวิจัย
ครูทุกท่าน/ฝ่ายวิชาการ
07 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 แก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/60 ครั้งที่ 1
ฝ่ายงานวัดผล/ครูประจำวิชา
07 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียน
ฝ่ายงานวัดผล
04 ต.ค. 62 ส่งแบบสรุปฯเพื่อเสนออนุมัติผลการเรียน (ประถม/มัธยม)
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ
01 ต.ค. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 สอบกลางปี (ประถม)
ครูรายวิชา/วัดผล/วิชาการ
25 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (มัธยม)
ครูรายวิชา/วัดผล/วิชาการ
16 ก.ย. 62 ส่งข้อสอบกลางปี (ประถม) ปลายภาคเรียนที่ 1 (มัธยม)
ครูประจำวิชา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
09 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
ฝ่ายงานวัดผล
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ฝ่ายงานวัดผล
06 ก.ย. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
ครูผู้สอนทุกรายวิชา
02 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 ทดสอบการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ป.1-3
ฝ่ายวิชาการ/ครูประจำชั้น
30 ส.ค. 62 ประชุมประจำเดือน
ครูทุกท่าน
22 ส.ค. 62 ส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
ฝ่ายวิชาการ/คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
16 ส.ค. 62 ถึง 18 ส.ค. 62 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่
กลุ่มสาระสังคม
08 ส.ค. 62 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำเดือน ส.ค.
ครูทุกท่าน/ฝ่ายวิชาการ
05 ส.ค. 62 ส่งแบบ ปถ.05 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/60
หัวหน้างานวัดผล
31 ก.ค. 62 ประชุมประจำเดือน
ครูทุกท่าน
30 ก.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62 เตรียมงานประกันคุณภาพ
ครูทุกท่าน/งานประกันคุณภาพ
24 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
19 ก.ค. 62 กีฬาเทศบาลนครขอนแก่น
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
15 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กลุ่มสาระสังคม
10 ก.ค. 62 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
08 ก.ค. 62 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำเดือน ก.ค.
ครูทุกท่าน/ฝ่ายวิชาการ
04 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 กีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
01 ก.ค. 62 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ผบ.ลูกเสือทุกท่าน
01 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 ส่งเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
ฝ่ายวิชาการ
26 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค
ฝ่ายวิชาการ/ตัวแทนแข่งขัน
26 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่,สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระภาษาไทย
22 มิ.ย. 62 ถึง 24 มิ.ย. 62 คัดเลือกตัวแทนระดับเทศบาลเพื่อแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
ฝ่ายวิชาการ/ครูผู้ดูแลตัวแทนแข่งขัน
20 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
14 มิ.ย. 62 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำเดือน มิ.ย.
ฝ่ายวิชาการ
07 มิ.ย. 62 ถึง 07 พ.ค. 62 ส่งประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) และ ID plan
ฝ่ายวิชาการ
01 มิ.ย. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 โครงการเยี่ยมบ้าน
ครูทุกท่าน
01 มิ.ย. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 การนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1
คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการนิเทศ
16 พ.ค. 62 เปิดทำการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
12 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หอประชุมเฟื่องฟ้า/ชุดนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
11 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หอประชุมเฟื่องฟ้า/ชุดนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
01 ม.ค. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ติวเข้มนักเรียน สอบโอเน็ต
ครูทุกท่าน
10 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ
กลุ่มสาระสังคม
01 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 วันประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (ทุกชั้น)
ครูที่ปรึกษา/งานแนะแนว/ระบบดูแล
29 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระภาษาไทย