พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ    (Mission)
ประชาคมแห่งการเรียนรู้

            1.   จัดระบบการศึกษาให้มีความหลากหลาย
            2.   ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
            3.   ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
                  ศึกษาสู่ความเป็นสากล

            4.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
            5.   จัดและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน สร้างสภาพ
                  แวดล้อมและบรรยากาศ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

            6.   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพ
สร้างคนดี
            7.   ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม
                  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความ
                  เป็นไทย

มีปัญญา
            8.   ส่งเสริมด้านวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
                  ศักยภาพอย่างมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

มีความสุข
             9.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพกาย   สุขภาพจิต และ
                  ดำรงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Goal)
       1. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   มีการจัดการศึกษาทั้ง
           ในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย

       2. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
       3. โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นสากล
       4. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
       5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และมีสภาพแวดล้อมที่
           เอื้อต่อการเรียนรู้

       6. ครูมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
       7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยม
           อันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย

       8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็น
           เลิศตามศักยภาพ

       9. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย   สุขภาพจิตที่ดี  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
           มาตรฐานและดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง