สายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม

นางวารุณี ศรีมาตย์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม

นายราเมศวร์ มูลแวง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิมพ์ใจ นิ่มพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอติรุจ สุทธิประภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัณต์ณิตา ทองมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเริงฤทธิ์ หาลาภ
ครูชำนาญการ

นางสาวสายฝน ตาวะเท
ครูชำนาญการ

นางสาวศิรประภา ศิริมาลา
ครูชำนาญการ

นางณัชชิญาเณชก์ นิลวดีพุฒิพัชร
ครู คศ.1

นางสาวชุลีพร เพรงมา
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษณะ ลาปู้
ครูอัตราจ้าง

Mr. Lanriano Jr B. Collantes
ครูชาวต่างชาติ

Miss Rowena Balgos Davio
ครูชาวต่างชาติ

Miss Fatima Gisell Aenaiz
ครูชาวต่างชาติ

Mr. Jhon Raymunnd
ครูชาวต่างชาติ