สายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม

นางวารุณี ศรีมาตย์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม
ครูประจำชั้น

นางสาวปิยะนารถ บัวผาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น
อีเมล์ : piyanart.pe@gmail.com

นายราเมศวร์ มูลแวง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางพิมพ์ใจ นิ่มพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายอติรุจ สุทธิประภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายเริงฤทธิ์ หาลาภ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวสายฝน ตาวะเท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวศิรประภา ศิริมาลา

นางกัญญาณัฐ นาคนชม

นางศิรประภาพรรณ ดีแก้ว

นางศิรประภาพรรณ ดีแก้ว

นางสาวชุลีพร เพรงมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

Mr. Lanriano Jr B. Collantes
ครูชาวต่างชาติ

Miss Mary Hagos Oyipsan
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้น

Miss Rowena Balgos Davio
ครูชาวต่างชาติ

Mr. Christopher Way
ครูชาวต่างชาติ