ฝ่ายปกครอง

นายสันตีรณะ นามวงษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายวีระพล เพรงมา
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

นายวีระศักดิ์ สิมภัยลี
สวัสดิภาพจราจรนักเรียน

นายสมพงษ์ สีหวัง
ดูแลนักศึกษาวิชาทหาร

นายคณาวิจก์ โถตะบุตร
เลขานุการ

นายวิชิตชัย ปาไทย
หัวหน้างานส่งเสริมป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด

นางสาวสุพรรณี โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางปราณปรียา ทรงศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ