สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางนุชนี ทองดีนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางนัฐลดา พรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณฐกานต์ แข่งขัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิภาดา พั๊วลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงค์นุช บุญไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิมา นันทิยเภรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอุดมทรัพย์ เหลืองอุบล
ครูชำนาญการ

นายณัฐทกร เงียบสดับ
ครูชำนาญการ

นายเจษฎา อินตะนัย
ครูชำนาญการ

นายนวพล อาจมนตรี
ครูชำนาญการ

นางสาวสุยารัตน์ ปะเสทะกัง
ครูชำนาญการ

นายตรีเพชร เชวงกูร
ครู คศ.1

นายศุภวัฒน์ ลีวัฒนะโยธิน
ครู คศ.1

นายพงศธร นาทันตอง
ครูอัตราจ้าง