สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางนุชนี ทองดีนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางนัฐลดา พรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววรรณฐกานต์ แข่งขัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางวิภาดา พั๊วลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0847896574
อีเมล์ : wipada6574@gmail.com

นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0926921462
อีเมล์ : oh-pooh@hotmail.com

นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
อีเมล์ : supat.twk@gmail.com

นายเจษฎา อินตะนัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายตรีเพชร เชวงกูร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายอุดมทรัพย์ เหลืองอุบล
ครู คศ.1

นายนวพล อาจมนตรี

นางนงค์นุช บุญไทย