สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางภฤดา เอื้องสัจจะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น

นางอุษา เรียวเรืองแสงกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายวีระพล เพรงมา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางธนพร เชวงกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0834140723
อีเมล์ : Kedjub@hotmail.com

นางแว่นฟ้า โพธิ์พันธ์ไม้
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายกฤษณพนธ์ ศิริกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสมคะเนย์ โตโส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางศิราภรณ์ ทองมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายคณาวิจก์ โถตะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายประทีป หอมชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางอุบล ละอำคา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิราพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายประจวบ กุมรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางนิภาพร อินทะสมบัติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวสุพรรษา สารพล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวพิชญ์ธินัณท์ พันธุมะบำรุง
ครู คศ.1

นายพิศิษฐ์ พิมพะนิตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

ดร.อโนมา นาสมฝัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายพุทธมนต์ ศรีเร
ครู คศ.1

นายธนารัตน์ ก้อนใจจิตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางสาวพิชชาภา ยาวะระ