สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวแสงเพ็ญ ปิ่นทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุภาพร แพงอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรชัย แสนเส็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพงษ์ สีหวัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์สุดา วงษ์กาไสย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณปรียา ทรงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุภักดี โหน่งจันดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยวัฒน์ ชะอินทรวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณเพ็ญ ศิริไชยจำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิชญ์ชาภัส ธนดิษฐ์สิริกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญญาณัฐ นาคนชม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัชชกร ทองไชย์
ครูชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วบ่อ
ครู คศ.1

นายชัชพงษ์ บุญเจริญ
ครู คศ.1

นายเอกลักษณ์ บัวแดง
ครู คศ.1

นางสาววิชญาพร ใจขาน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพีรพิชญ์ ไชยสุบิน
ครูอัตราจ้าง