สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวแสงเพ็ญ ปิ่นทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวสุภาพร แพงอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายพรชัย แสนเส็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายสมพงษ์ สีหวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวทิพย์สุดา วงษ์กาไสย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางปราณปรียา ทรงศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายสุภักดี โหน่งจันดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายชัยวัฒน์ ชะอินทรวงค์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วบ่อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาววิชญาพร ใจขาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางสาวพรรณเพ็ญ ศิริไชยจำนงค์

นางสาวพีรพิชญ์ ไชยสุบิน

นางพิชญ์ชาภัส ธนดิษฐ์สิริกุล

นางทัชชกร ทองไชย์