สายชั้นขอบฟ้ากว้าง

นางสุมลทา หลอดสว่าง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นขอบฟ้ากว้าง
ครูประจำชั้น

นางกนกนุช บัวสำโรง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายทวิช ตรีสูน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายอุดร อารีเอื้อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางสาวเรืองอุไร ศรีโยธา
พี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น

นางสาวรมิดา ทูลไธสง