ฝ่ายวิชาการ

นายสันตีรณะ นามวงษา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางฉวีวรรณ หมื่นกันยา
งานนิเทศ

นางบุญนำ สีหวัง
หัวหน้าทะเบียนวัดผล

นางมุกดา ใสวารี
หัวหน้าวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางพันทิพา บุญสวรรค์
หัวหน้าหลักสูตรสถานศึกษา

นางเยาวพา จันทร์สาเทพ
การประกันคุณภาพการศึกษา