ฝ่ายวิชาการ

นายสันตีรณะ นามวงษา
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางวารุณี ศรีมาตย์
งานนิเทศ

นางบุญนำ สีหวัง
หัวหน้าทะเบียนวัดผล

นางมุกดา ใสวารี
หัวหน้าวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางพันทิพา บุญสวรรค์
หัวหน้าหลักสูตรสถานศึกษา

นางเยาวพา จันทร์สาเทพ
การประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุพรรณี โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ