ฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคคล

ดร.ยุภาพร โฆษิตพิมานเวช
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคคล

นางสาววารินทร์ โมรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุพรรณี โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอุษณี ปาสะนัม
งานบุคคล

นายสุภักดี โหน่งจันดี
งานสารสนเทศ

นายภูชิชญ์ ศรีศุภร
งานสารสนเทศ

นายธภัทร เทียวสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาววารินทร์ โมรี
ครูอัตราจ้าง