วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างคนดี มีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศตวรรษที่ 21