คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล เชื้อชมกุล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติมัชฌิมธรรมโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางโสภา พิศพล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสม บุดดาน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางศันสนีย์ เชษฐบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษบา ศรีศุภร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางลัลนา คำโหลน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางบุปผา เหมบุรุษ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางกสิณา อริยทัศ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา รัชชูวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ นามสีลี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ แม่นธนู
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม โบราณมูล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ