คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล เชื้อชมกุล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางนิภา มัธยยมจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏลชัย พัฒน์ดำรงจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นากนิษฐ์ อาวัชนาการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง โคตรสมุทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชอบ แสงเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล ถวิลหวัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมัชฌิธรรมโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุธี กิตติวรญาณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ หมื่นกันยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายชูเกียรติ เหลืองอุบล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ