ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุ่ม คุณกันหา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2477-2485
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี ศรีเพียชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2485-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายระวิ แสนนามวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนันท์ รัตนประภาศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายทองพิน แก้วสากล
ตำแหน่ง : รก.อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ เหล่าชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2543
ชื่อ-นามสกุล : นางนิภา มัธยมจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ช่วงชิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายชูเกียรติ เหลืองอุบล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ช่วงชิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ เหล่าชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายชูเกียรติ เหลืองอุบล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิน หมื่นศรีจูม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม โบราณมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน