คณะผู้บริหาร

นายบุญธรรม โบราณมูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสันตีรณะ นามวงษา
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 0639536517
อีเมล์ : Suntrerana2017@gmail.com

ดร.ยุภาพร โฆษิตพิมานเวช
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-7176061
อีเมล์ : yupapron2553@gmail.com

นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลก
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
เบอร์โทร : 090-3506788
อีเมล์ : chermlolo@hotmail.com

นายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ