สายชั้นGifted

นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นGifted

นางวรางคณา คำเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางฑิฑิตยา สุดเพาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางพันทิพา บุญสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางทิพมาศ พงษ์ไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายรัชพล รัตนเกษมชัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายโดยตน วงศ์ราชา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0885710161
อีเมล์ : doyton_k@hotmail.com

นางสุภาวดี สาระวัน
ครูชำนาญการ

นางเจนจิรา อันปัญญา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวเกศินี เฉลิมแสน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0911307522

นายอภิชาติ ศรีวงษ์ศา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น