นักการ แม่ครัว พนักงานขับรถ

นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้านักการ แม่ครัว พนักงานขับรถ

นายสุริยัน บุบพิ
นักการภารโรง

นายมนัส บุญหล้า
นักการภารโรง

นายสุทธิพงษ์ ดาวช่วย
นักการภารโรง

นายไกรศร นามพระ
นักการภารโรง

นางสาวลิสา คำพิลัง
นักการภารโรง

นายศรีโพธิ์ พุทธวาโญ
นักการภารโรง

นางหล้าแก้ว เกษมสุข
หัวหน้าแม่ครัว

นางอัญชลี จีนชำนิ
แม่ครัว

นางสาวทองอาบ พิลาแก้ว
แม่ครัว

นางสาวจิราพร อรรคฮาต
แม่ครัว

นางพูลศรี ทาสีดำ
แม่ครัว

นายชนะพล ทำนานอก
ขับรถตู้

นายณรงค์ โยหา
พนักงานขับรถบัส (ศษ.1)

นายประจิตร์ ภูพิลา
พนักงานขับรถบัส (ศษ.17)

นายชูศักดิ์ แก้วหนองปิง
พนักงานขับรถหกล้อ

นางนงลักษณ์ โถตะบุตร
พนักงานโรงน้ำดื่ม

นางประกาศ เสาเวียง
พนักงานโรงน้ำดื่ม