สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางฉวีวรรณ อ่างบุญตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางจุติพร เวฬุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรสุข พัฒเพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางดวงใจ ชาวโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวีระศักดิ์ สิมภัยลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศิรดา พรหมดวงดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวรวิสรา บูรณะเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0875682217
อีเมล์ : Luck.bu16@outlook.com

นางสาวสุรัสวดี บูรณะไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายสถาพร มูลมาตย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายชาติเชื้อ หล้าดา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางวิภาดา นิยมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เบอร์โทร : 0844289245
อีเมล์ : Kruwipada@gmail.com

นางชุติกาญจน์ บ้งงึ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางวัชราภรณ์ สีดาเคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวณิชาพัฒน์ แก้วกิ่ง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายภูชิชญ์ ศรีศุภร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
อีเมล์ : ohm_puchit@hotmail.com

นางสาวประภัสสร พฤกษาเจริญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวพุทธรักษา ตะเคียน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายกรกช ดวงมารา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนันท์นภัส ภูมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาววันวิสาข์ ตาลดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2