สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางยุพาภรณ์ ดวงสุฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางรินจงค์ ขันทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวศศิณภา นัมหมื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสายฝน ตนชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายบัณฑิต พันธ์ราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางเกวลิน อ่างบุญตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญนำ สีหวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายวิชิตชัย ปาไทย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางนภัสนันท์ อินทรปพงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายสมควร สุพร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวชาลิสสา ประกิระสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายณัฐวุฒิ วงศ์ปัจฉิม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางสาวณัฎฐ์กฤตา จุรีมาศทวีศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางบวรนาถ สืบจากสิงห์

นางวิไลลักษณ์ หลานวงศ์

นายพิษณุ สมอุ่มจารย์

นางสาวอาทิตยา บึงโบก