ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์ม sar ครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 98.15 KB 9649
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้แผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 24812
โปรแกรม SDQ และแบบประเมิน SDQ 5ด้าน 24416
แบบฟอร์มมาตรฐาน 24589
แบบรายงานสรุปผลโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 24499
แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนPLC(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.64 KB 24808
แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนPLC(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 24777
แบบบันทึกผลการดำเนินการ PLC(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.26 KB 24894
แบบบันทึกผลการดำเนินการ PLC(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 664.17 KB 24756
แบบฟอร์มวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 57.35 KB 24783
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 17.67 KB 24457
รวมรูปรายงานโรงเรียน 24402
โลโก้โรงเรียนแบบขาวดำ 24506
โลโก้โรงเรียนv2 PNG Image ขนาดไฟล์ 293.82 KB 24493
ขั้นตอนและเอกสารที่ยื่นเสนอขอประเมินวิทยฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 24499
การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(กรณีปกติ) Word Document ขนาดไฟล์ 498 KB 25101
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.55 KB 24479