ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.4 KB 10
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.44 KB 18
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.39 KB 10
ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.81 KB 14
แบบฟอร์ม sar ครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 98.15 KB 131611
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้แผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 146783
>โปรแกรม SDQ และแบบประเมิน SDQ 5ด้าน 146382
>แบบฟอร์มมาตรฐาน 146557
แบบรายงานสรุปผลโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 146448
แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนPLC(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.64 KB 146754
แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนPLC(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 146724
แบบบันทึกผลการดำเนินการ PLC(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.26 KB 147078
แบบบันทึกผลการดำเนินการ PLC(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 664.17 KB 146720
แบบฟอร์มวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 57.35 KB 146735
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 17.67 KB 146430
>รวมรูปรายงานโรงเรียน 146341
>โลโก้โรงเรียนแบบขาวดำ 146455
โลโก้โรงเรียนv2 PNG Image ขนาดไฟล์ 293.82 KB 146458
ขั้นตอนและเอกสารที่ยื่นเสนอขอประเมินวิทยฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 146445
การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(กรณีปกติ) Word Document ขนาดไฟล์ 498 KB 149531
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.55 KB 146435