ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯ ปี 2565 (วันที่ 1)
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูมืออาชีพ)
ในหัวข้อ "ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา" (Performance Agreement ; PA)
ณ ห้องประชุมเพื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
วันที่ 14-15 มกราคม 2566
โดยมี คุณธิติวัฒน์ สงข์ทอง
(รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น)
และดร.สลิลนา ภูมิพาณิชย์
(ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศก์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสวรรคโลก)
ให้เกียรติเป็นวิทยากร (วันที่ 1)

 


โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2566,16:53   อ่าน 23 ครั้ง