ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมชมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
ขอเชิญเข้าร่วมชม
"มหกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 2564"
ผ่านการ Live Facebook เพจโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
วันที่ 8 กันยายน 2564
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางภฤดา เอื้องสัจจะ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาและการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย : นางภฤดา เอื้องสัจจะ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ครูวชิราภรณ์ วงศ์ประชา รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณฯ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมไทยและสังคมไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ( 5 Steps)ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์

ผู้วิจัย : นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางนิภาพร อินทะสมบัติ การพัฒนารูปแบบการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ฯ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ผู้วิจัย : นางนิภาพร อินทะสมบัติ 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านวรรณคดีไทยอย่างมีวิจารณญาณฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านวรรณคดีไทยอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
 
ผู้วิจัย : นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการรู้คิดและกลวิธีการสร้างนั่งร้านฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการรู้คิดและกลวิธีการสร้างนั่งร้านการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 
ผู้วิจัย : นางสาวนฤมล  ศิริธีรกุล 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
หยุดเรียน on-site ชั่วคราว


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ชื่อเรื่อง : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่องพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับกระบวนการ
รูปแบบซิปปาโมเดล
 
ผู้วิจัย : นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางนิภาพร อินทะสมบัติ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะฯ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
ผู้วิจัย : นางนิภาพร อินทะสมบัติ 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางภฤดา เอื้องสัจจะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความพึงพอใจ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
 
ผู้วิจัย : นางภฤดา เอื้องสัจจะ
ประกาศกำหนดรูปแบบการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 
กำหนดรูปแบบการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โรงเรียนเทศบาลวัดกลางจึงได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการมาเรียน 2 รูปแบบ คือรูปแบบ On-site และ Online  โดยให้นักเรียนมาเรียนตามตารางกำหนดการตามประกาศนี้
 
หมายเหตุ***ให้นักเรียนปฏิบัติตามรูปแบบการมาเรียนนี้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง***
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสุภาวดี สาระวัน เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่องเคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
ผู้วิจัย          นางสุภาวดี  สาระวัน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสุภาวดี สาระวัน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยวิจัยแบบผสานวิธีการแก้ปัญหาเป็นฐานฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยวิจัยแบบผสานวิธีการแก้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ผู้วิจัย          นางสุภาวดี  สาระวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ห้องเรียนทั่วไปและMEP ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
ยกเลิกการสอบ วันที่ 27 พ.ค. 64
(เนื่องจากนักเรียนที่สมัครครบตามจำนวนที่รับ)
ให้นักเรียนตามรายชื่อมามอบตัววันที่ 28 พ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยม 1 , มัธยม 4 ห้องเรียนทั่วไปและMEP (รอบเพิ่มเติม)
1.รับเอกสารมอบตัวที่โรงเรียนพร้อมมอบตัว        28 พฤษภาคม 2564 (9.00-15.00น)
หรือดาวโหลดเองก่อนได้ที่เอกสารมอบตัว
2.มอบตัว      -  ม.1                           28พฤษภาคม2564 (9.00-15.00น)
                     - ม.4                           28พฤษภาคม2564 (9.00-15.00น)
 
เอกสาร
-ใบมอบตัวกรอกข้อมูลให้ชัดเจนติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อนักเรียน จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดา  จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อมารดา จำนวน 1 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ใบ
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1)
-สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ใบ
-อื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
*กรณีบิดา มารดาแยกกัน หย่าร้าง สาบสูญ ติดต่อไม่ได้
ให้ไปขอคัดลอกสำเนาที่อำเภอหรือเทศบาลได้ทั่วประเทศ
การขอคัดสำเนาพ่อแม่
 
ปล.นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน
ปีการศึกษา 2564ประกาศเลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปี64 จากวันที่ 1 มิ.ย. เป็น 14 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนวันเปิดเรียน
จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็น 14 มิถุนายน 2564
และแจ้งปฏิทินการปฏิบัติของนักเรียน (ลิงก์ด้านล่าง)
 


 
รับสมัครนักเรียน(รอบเพิ่มเติม) ปี64


ประกาศเลื่อนวันมอบตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ห้องเรียนทั่วไปและMEP ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป)
ประกาศเลื่อนวันมอบตัวผู้มีสิทธิเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยม 1 , มัธยม 4 ห้องเรียนทั่วไปและMEP (รอบสมัครทั่วไป)
(เลื่อนรวมทั้ง MEP และ Gifted ในรอบออนไลน์ด้วย)
1.รับเอกสารมอบตัวที่โรงเรียน        5 พฤษภาคม 2564 (9.00-15.00น)
    หรือดาวโหลดเองได้ที่  เอกสารมอบตัว
2.มอบตัว        ม.1                          22 พฤษภาคม 2564 (9.00-15.00น)
                      ม.4                           23 พฤษภาคม 2564 (9.00-15.00น)
  
  เอกสาร
-ใบมอบตัวกรอกข้อมูลให้ชัดเจนติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อนักเรียน จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดา  จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อมารดา จำนวน 1 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ใบ
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1)
-สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ใบ
-อื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
*กรณีบิดา มารดาแยกกัน หย่าร้าง สาบสูญ ติดต่อไม่ได้
ให้ไปขอคัดลอกสำเนาที่อำเภอหรือเทศบาลได้ทั่วประเทศ
 
ปล.นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 

ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์
ปิดรับกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์
สามารถเข้าสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564
ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน สายชั้น Gifted และ MEP (รอบสมัครออนไลน์) ปีการศึกษา 2564
ระเบียบการแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการปักชุดนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการปักชุดนักเรียน
 
 
 
ประกาศรายชื่อครูชาวต่างชาติผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอนภาษาอังกฤษ Declaration of an applicant who pass
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
เรื่อง ประกาศรายชื่อครูชาวต่างชาติผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
Announcement of Wat Klang Municipal School 
Subject : Declaration of an applicant who passed an interview for a position of foreign English teacher Budget Year 2021
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวปิยะนารถ บัวผาย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
ผู้วิจัย          นางสาวปิยะนารถ  บัวผาย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวปิยะนารถ บัวผาย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การดำรงชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ผู้วิจัย          นางสาวปิยะนารถ  บัวผาย

รับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
ประกาศทดลองเปิดเรียน On-site 100%
 
เผยแพร่ผลงานบทความ : นางวิภาดา พั้วลี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวพรรณเพ็ญ ศิริไชยจำนงค์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิคคู่คิดสี่สหาย
เรื่อง พื้นฐานดนตรีไทยและทักษะดนตรีสากล
 
ผู้วิจัย          นางสาวพรรณเพ็ญ  ศิริไชยจำนงค์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  สำนักการศึกษา   เทศบาลนครขอนแก่น 
 
ผู้วิจัย          นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช
 
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวสมหวัง รอดไธสง การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสู่มาตรฐานฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
 
ผู้วิจัย          นางสาวสมหวัง รอดไธสง
 
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ