ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาไทย
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาไทย
 

รับสมัครครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 

ในวันเวลาราชการ

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565

-สอบสัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม 2565 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก

อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

 


ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกครูสอนภาษาญี่ปุ่น
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกครูสอนภาษาญี่ปุ่น
ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 10 พ.ค. 65 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
พร้อมทั้งเตรียมสาทิตการสอนต่อคณะกรรมการ
ในวันเข้าสอบสัมภาษณ์
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย : นางสาวฐิติพรรณ  ศิริเลิศ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น
รับสมัครครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ 7 - 20 เมษายน 2565 ในวันเวลาราชการ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 เมษายน 2565
-สอบสัมภาษณ์ 26 เมษายน 2565
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
*อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมกันนี้*
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)
ยกเลิกการสอบ วันที่ 7 เม.ย. 65
(เนื่องจากนักเรียนที่สมัครครบตามจำนวนที่รับ)
ให้นักเรียนตามรายชื่อมามอบตัววันที่ 9 เม.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นมัธยม 1 , มัธยม 4 ห้องเรียนทั่วไปและMEP (รอบเพิ่มเติม)
1.ดาวโหลดเอกสารมอบตัวที่หน้าเว็บไซต์ www.watklang.ac.th ตั้งแต่วันที่   8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
2.มอบตัวพร้อมกันทุกระดับ ม.1,ม.4          9  เมษายน 2565 ตั้งแต่ 09.00 - 15.30 น.
 
เอกสาร
-ใบมอบตัวกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อนักเรียน จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดา  จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อมารดา จำนวน 1 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ใบ
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1)
-สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ใบ
-อื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
*กรณีบิดา มารดาแยกกัน หย่าร้าง สาบสูญ ติดต่อไม่ได้
ให้ไปขอคัดลอกสำเนาที่อำเภอหรือเทศบาลได้ทั่วประเทศ
 
ปล.นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)
 


ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียน Gifted

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

โครงการห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

*** สามารถดาวโหลดใบมอบตัวเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อได้ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ที่หน้าเว็บไซต์ ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)
ยกเลิกการสอบ วันที่ 26-27 มี.ค. 65
(เนื่องจากนักเรียนที่สมัครไม่ครบตามจำนวนที่รับ)
ให้นักเรียนตามรายชื่อมามอบตัววันที่ 3 และ 4 เม.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นมัธยม 1 , มัธยม 4 ห้องเรียนทั่วไปและMEP (รอบทั่วไป)
1.ดาวโหลดเอกสารมอบตัวที่หน้าเว็บไซต์ www.watklang.ac.th ตั้งแต่วันที่   30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
2.มอบตัว      -  ม.1 , ม.4  Gifted , MEP    2    เมษายน 2565 (9.00-15.00น)
                     -  ม.1    ทั่วไป                      3    เมษายน 2565 (9.00-15.00น)
                     -  ม.4     ทั่วไป                     4    เมษายน 2565 (9.00-15.00น)
 
เอกสาร
-ใบมอบตัวกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อนักเรียน จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดา  จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อมารดา จำนวน 1 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ใบ
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1)
-สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ใบ
-อื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
*กรณีบิดา มารดาแยกกัน หย่าร้าง สาบสูญ ติดต่อไม่ได้
ให้ไปขอคัดลอกสำเนาที่อำเภอหรือเทศบาลได้ทั่วประเทศ
 
ปล.นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิด PERMA MODELฯ
ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิด PERMA MODEL เพื่อพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บนฐานวิถีชีวิตใหม่
 
ผู้วิจัย : นางสาวฐิติพรรณ  ศิริเลิศ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ระเบียบการแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการปักชุดนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการปักชุดนักเรียน
 
 
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวณัฐ์ภิญญา แบนกระโทก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการฯ
ชื่อเรื่อง : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
 
ผู้วิจัย : นางสาวณัฐ์ภิญญา แบนกระโทก
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวณัฐ์ภิญญา แบนกระโทก การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 4Mฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 4M เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดเชิงเหตุผล สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
 
ผู้วิจัย : นางสาวณัฐ์ภิญญา แบนกระโทก
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลก การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาครู
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 
ผู้วิจัย : นายเฉลิมศักดิ์  ภารดิลก
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลก การพัฒนารูปแบบการบริหาร งานวิชาการ(PUKDEE Model)ฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ(PUKDEE Model) เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 
ผู้วิจัย : นายเฉลิมศักดิ์  ภารดิลก
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน
ปีการศึกษา 2565

* โรงเรียนเทศบาลวัดกลางไม่มีการเก็บค่าเทอม *

** ยกเว้นสายชั้น MEP (mini english program) มีค่าจ้างครูต่างชาติ **

 
รอการอัพเดทสายชั้น Gifted
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2565 (อ่านรายละเอียดตามประกาศ)
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2565 (อ่านรายละเอียดตามประกาศ)
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2565 (อ่านรายละเอียดตามประกาศ)
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2565 (อ่านรายละเอียดตามประกาศ)
สรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลวัดกลางที่สงขลา
 
สรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น
รายการ Samila Thiland International Robotic Games 2021
ณ โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น
ได้รับ 10 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ (3 รางวัล)

-การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเภท Town Watch (Mobile)
-การแข่งขันหุ่นยนต์ SUMO ระดับชั้น ม.ปลาย ประเภท SUMO RC 500 g
-การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.ต้น ประเภท หุ่นยนต์สำรวจทะเลอ่าวไทย
รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 (1 รางวัล)
-การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเภท Robot Gathering
รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 (4 รางวัล)
-การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.ต้น ประเภท หุ่นยนต์ต่อสู้แบบขา 1 ตัว
-การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.ปลาย ประเภท หุ่นยนต์ต่อสู้แบบขา 1 ตัว
-การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.ปลาย ประเภท หุ่นยนต์สำรวจทะเลอ่าวไทย
-การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเภท Robot Transporter
รางวัลชมเชย Technical Award (2 รางวัล)
-การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเภท Robot Gathering
ครูผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย
คุณครูชัยวัฒน์ ชะอินทร์วงค์
คุณครูภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ
คุณครูภูชิชญ์ ศรีศุภร
นักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย
เด็กชายปภังกร แก้วกันหา
นายนรภัทร ขอต่อกลาง
นายธนพล ถานสีมี
นายสุวิชชา ผาสุข
นายภาคิน เกลี้ยงเมือง
นายปิยะวัฒน์ แพงจันทึก
นายชโยดม อุ่นชา
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการเดินทางมาแข่งขันครั้งนี้ครับ
-เทศบาลนครขอนแก่น
-ผู้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
-คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกท่านที่ส่งแรงใจแรงเชียร์
ขอบคุณครับ
 
 
 
 
ดูภาพทั้งหมดได้ที่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางภฤดา เอื้องสัจจะ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาและการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
ผู้วิจัย : นางภฤดา เอื้องสัจจะ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ครูวชิราภรณ์ วงศ์ประชา รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณฯ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมไทยและสังคมไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ( 5 Steps)ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์

ผู้วิจัย : นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางนิภาพร อินทะสมบัติ การพัฒนารูปแบบการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ฯ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ผู้วิจัย : นางนิภาพร อินทะสมบัติ 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านวรรณคดีไทยอย่างมีวิจารณญาณฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านวรรณคดีไทยอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
 
ผู้วิจัย : นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการรู้คิดและกลวิธีการสร้างนั่งร้านฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการรู้คิดและกลวิธีการสร้างนั่งร้านการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 
ผู้วิจัย : นางสาวนฤมล  ศิริธีรกุล 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ชื่อเรื่อง : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่องพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับกระบวนการ
รูปแบบซิปปาโมเดล
 
ผู้วิจัย : นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางนิภาพร อินทะสมบัติ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะฯ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
ผู้วิจัย : นางนิภาพร อินทะสมบัติ 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางภฤดา เอื้องสัจจะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความพึงพอใจ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
 
ผู้วิจัย : นางภฤดา เอื้องสัจจะ
ประกาศกำหนดรูปแบบการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 
กำหนดรูปแบบการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โรงเรียนเทศบาลวัดกลางจึงได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการมาเรียน 2 รูปแบบ คือรูปแบบ On-site และ Online  โดยให้นักเรียนมาเรียนตามตารางกำหนดการตามประกาศนี้
 
หมายเหตุ***ให้นักเรียนปฏิบัติตามรูปแบบการมาเรียนนี้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง***
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสุภาวดี สาระวัน เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่องเคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
ผู้วิจัย          นางสุภาวดี  สาระวัน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสุภาวดี สาระวัน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยวิจัยแบบผสานวิธีการแก้ปัญหาเป็นฐานฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยวิจัยแบบผสานวิธีการแก้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ผู้วิจัย          นางสุภาวดี  สาระวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ห้องเรียนทั่วไปและMEP ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
ยกเลิกการสอบ วันที่ 27 พ.ค. 64
(เนื่องจากนักเรียนที่สมัครครบตามจำนวนที่รับ)
ให้นักเรียนตามรายชื่อมามอบตัววันที่ 28 พ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยม 1 , มัธยม 4 ห้องเรียนทั่วไปและMEP (รอบเพิ่มเติม)
1.รับเอกสารมอบตัวที่โรงเรียนพร้อมมอบตัว        28 พฤษภาคม 2564 (9.00-15.00น)
หรือดาวโหลดเองก่อนได้ที่เอกสารมอบตัว
2.มอบตัว      -  ม.1                           28พฤษภาคม2564 (9.00-15.00น)
                     - ม.4                           28พฤษภาคม2564 (9.00-15.00น)
 
เอกสาร
-ใบมอบตัวกรอกข้อมูลให้ชัดเจนติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อนักเรียน จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดา  จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อมารดา จำนวน 1 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ใบ
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1)
-สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ใบ
-อื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
*กรณีบิดา มารดาแยกกัน หย่าร้าง สาบสูญ ติดต่อไม่ได้
ให้ไปขอคัดลอกสำเนาที่อำเภอหรือเทศบาลได้ทั่วประเทศ
การขอคัดสำเนาพ่อแม่
 
ปล.นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว